<p><strong>Privatumo politika</strong></p> <ol> <li><strong> Duomenų apsaugos apžvalga</strong></li> </ol> <p><strong>Bendra informacija</strong></p> <p>&Scaron;i informacija suteiks jums lengvai nar&scaron;omą apžvalgą apie tai, kas nutiks su jūsų asmens duomenimis, kai lankysitės mūsų svetainėje. Terminas "asmens duomenys" apima visus duomenis, kurie gali būti naudojami jūsų tapatybei nustatyti. Norėdami gauti i&scaron;samios informacijos apie duomenų apsaugos dalyką, skaitykite mūsų duomenų apsaugos deklaraciją, kurią įtraukėme po &scaron;ia kopija.</p> <p><strong>Duomenų įra&scaron;ymas mūsų svetainėje</strong></p> <p><strong>Kas yra atsakinga &scaron;alis už duomenų įra&scaron;ymą &scaron;ioje svetainėje (t. y. "duomenų valdytojas")?</strong></p> <p>&Scaron;ioje svetainėje esančius duomenis tvarko svetainės operatorius, kurio kontaktinė informacija pateikiama &scaron;ios svetainės skyriuje "Įstatymų reikalaujama informacija".</p> <p><strong>Kaip mes įra&scaron;ome jūsų duomenis?</strong></p> <p>Mes renkame jūsų duomenis, kai dalijatės savo duomenimis su mumis. Tai gali būti, pavyzdžiui, informacija, kurią įvedate į mūsų kontaktinę formą.</p> <p>Mūsų IT sistemos automati&scaron;kai įra&scaron;o kitus duomenis, kai lankotės mūsų svetainėje. &Scaron;iuos duomenis visų pirma sudaro techninė informacija (pvz., interneto nar&scaron;yklė, operacinė sistema arba laikas, kai svetainė buvo pasiekta). &Scaron;i informacija automati&scaron;kai įra&scaron;oma, kai prisijungiate prie mūsų svetainės.</p> <p><strong>Kokiais tikslais naudojame jūsų duomenis?</strong></p> <p>Dalis informacijos sugeneruojama siekiant užtikrinti, kad svetainė būtų teikiama be klaidų. Kiti duomenys gali būti naudojami jūsų naudotojų modeliams analizuoti.</p> <p><strong>Kokias teises turite, kiek tai susiję su jūsų informacija?</strong></p> <p>Jūs turite teisę bet kuriuo metu gauti informaciją apie savo archyvuotų asmens duomenų &scaron;altinį, gavėjus ir tikslus, nemokėdami mokesčio už tokį atskleidimą. Jūs taip pat turite teisę reikalauti, kad jūsų duomenys būtų i&scaron;taisyti, užblokuoti ar panaikinti. Nedvejodami susisiekite su mumis bet kuriuo metu adresu, nurodytu &scaron;ios svetainės skyriuje "Informacija, kurios reikalaujama pagal įstatymus", jei turite klausimų dėl &scaron;ios ar kitų su duomenų apsauga susijusių problemų. Jūs taip pat turite teisę užregistruoti skundą kompetentingai prižiūrinčiai institucijai.</p> <p>Be to, tam tikromis aplinkybėmis turite teisę reikalauti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. I&scaron;samesnės informacijos ie&scaron;kokite duomenų apsaugos deklaracijos skyriuje "Teisė apriboti duomenų tvarkymą".</p> <p><strong>Trečiųjų &scaron;alių teikiamos analizės priemonės</strong></p> <p>Yra tikimybė, kad jūsų nar&scaron;ymo įpročiai bus statisti&scaron;kai analizuojami, kai lankysitės mūsų svetainėje. Tokios analizės pirmiausia atliekamos naudojant slapukus ir tai, ką mes vadiname analizės programomis. Paprastai jūsų nar&scaron;ymo modelių analizė atliekama anonimi&scaron;kai; t.y. nar&scaron;ymo įpročių negalima atsekti. Turite galimybę prie&scaron;tarauti tokioms analizėms arba galite užkirsti kelią jų veikimui nenaudodami tam tikrų įrankių. Norėdami gauti i&scaron;samesnės informacijos apie tai, skaitykite toliau pateiktą mūsų duomenų apsaugos deklaraciją.</p> <p>Jūs turite galimybę prie&scaron;tarauti tokiai analizei. Mes informuosime jus apie prie&scaron;taravimo galimybes &scaron;ioje duomenų apsaugos deklaracijoje.</p> <ol start="2"> <li><strong> Bendra informacija ir privaloma informacija</strong></li> </ol> <p><strong>Duomenų apsauga</strong></p> <p>&Scaron;ios svetainės ir jos puslapių operatoriai labai rimtai žiūri į jūsų asmens duomenų apsaugą. Taigi jūsų asmens duomenis tvarkome kaip konfidencialią informaciją ir laikydamiesi įstatymų nustatytų duomenų apsaugos taisyklių bei &scaron;ios duomenų apsaugos deklaracijos.</p> <p>Kai naudojatės &scaron;ia svetaine, bus renkama įvairi asmeninė informacija. Asmens duomenis sudaro duomenys, kurie gali būti naudojami jūsų tapatybei nustatyti. &Scaron;ioje duomenų apsaugos deklaracijoje paai&scaron;kinama, kokius duomenis renkame, ir kokiais tikslais &scaron;iuos duomenis naudojame. Jame taip pat paai&scaron;kinama, kaip ir kokiu tikslu renkama informacija.</p> <p>Patariame, kad duomenų perdavimas internetu (t. y. el. pa&scaron;tu) gali būti susijęs su saugumo spragomis. Neįmanoma visi&scaron;kai apsaugoti duomenų nuo trečiųjų &scaron;alių prieigos.</p> <p><strong>Informacija apie atsakingą &scaron;alį (BDAR vadinamą "valdytoju")</strong></p> <p>Duomenų tvarkymo valdytojas &scaron;ioje svetainėje yra:</p> <p>Gutta Werke GmbHBahnhofstr. 51-5777746 Schutterwald<br /><br /></p> <p>Telefonas: +49 781 609-0El. pa&scaron;tas: info@gutta.com</p> <p>Duomenų valdytojas yra fizinis arba juridinis asmuo, kuris vienas pats arba kartu su kitais priima sprendimus dėl asmens duomenų tvarkymo tikslų ir i&scaron;teklių (pvz., vardų, pavardžių, el. pa&scaron;to adresų ir kt.).</p> <p><strong>Jūsų sutikimo tvarkyti duomenis at&scaron;aukimas</strong></p> <p>Platus duomenų tvarkymo operacijų spektras galimas tik gavus ai&scaron;kų jūsų sutikimą. Taip pat galite bet kada at&scaron;aukti bet kokį sutikimą, kurį jau davėte mums. Norėdami tai padaryti, viskas, ką jums reikia padaryti, tai atsiųsti mums neoficialų prane&scaron;imą el. Pa&scaron;tu. Tai nedaro poveikio bet kokio duomenų rinkimo, kuris įvyko prie&scaron; jums at&scaron;aukiant, teisėtumui.</p> <p><strong>Teisė nesutikti, kad duomenys būtų renkami ypatingais atvejais; teisė nesutikti su tiesiogine reklama (BDAR 21 str.)</strong></p> <p><strong>Tuo atveju, jei duomenys tvarkomi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies e punktą arba f punktą, jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, remdamiesi pagrindais, kylančiais i&scaron; jūsų unikalios situacijos. Tai taip pat taikoma bet kokiam profiliavimui remiantis &scaron;iomis nuostatomis. Norėdami nustatyti teisinį pagrindą, kuriuo grindžiamas bet koks duomenų tvarkymas, skaitykite &scaron;ią duomenų apsaugos deklaraciją. Jei užregistruosite prie&scaron;taravimą, mes nebetvarkysime jūsų paveiktų asmens duomenų, nebent galėsime pateikti įtikinamų apsaugos vertų jūsų duomenų tvarkymo pagrindų, kurie nusveria jūsų interesus, teises ir laisves, arba jei duomenų tvarkymo tikslas yra teisinių teisių reikalavimas, naudojimasis jomis ar jų gynimas (prie&scaron;taravimas pagal BDAR 21 straipsnio 1 skirsnį).</strong></p> <p><strong>Jei jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant užsiimti tiesiogine reklama, turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokios reklamos tikslais. Tai taip pat taikoma profiliavimui tiek, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine reklama. Jei paprie&scaron;tarausite, jūsų asmens duomenys vėliau nebebus naudojami tiesioginės reklamos tikslais (prie&scaron;taravimas pagal BDAR 21 straipsnio 2 skirsnį).</strong></p> <p><strong>Teisė registruoti skundą kompetentingai priežiūros institucijai</strong></p> <p>BDAR pažeidimų atveju duomenų subjektai turi teisę pateikti skundą priežiūros agentūrai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje jie paprastai turi nuolatinę gyvenamąją vietą, darbo vietą arba vietą, kurioje įvyko tariamas pažeidimas. Teisė registruoti skundą galioja nepriklausomai nuo to, ar yra kokių nors kitų administracinių ar teismo procesų, į kuriuos galima kreiptis kaip į teismą.</p> <p><strong>Teisė į duomenų perkeliamumą</strong></p> <p>Jūs turite teisę reikalauti, kad mes perduotume bet kokius duomenis, kuriuos automati&scaron;kai tvarkome jūsų sutikimo pagrindu arba siekdami įvykdyti sutartį, kurie būtų perduoti jums ar trečiajai &scaron;aliai įprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu. Jei turėtumėte reikalauti tiesioginio duomenų perdavimo kitam valdytojui, tai bus daroma tik tuo atveju, jei tai techni&scaron;kai įmanoma.</p> <p><strong>SSL ir (arba) TLS &scaron;ifravimas</strong></p> <p>Saugumo sumetimais ir siekiant apsaugoti konfidencialaus turinio, pvz., Pirkimo užsakymų ar užklausų, kurias pateikiate mums kaip svetainės operatoriui, perdavimą, &scaron;i svetainė naudoja SSL arba TLS &scaron;ifravimo programą. &Scaron;ifruotą ry&scaron;į galite atpažinti patikrinę, ar nar&scaron;yklės adreso eilutė persijungia i&scaron; "http://" į "https://", taip pat nar&scaron;yklės eilutėje pasirodžius užrakto piktogramai.</p> <p>Jei įjungtas SSL arba TLS &scaron;ifravimas, trečiosios &scaron;alys negali perskaityti duomenų, kuriuos mums perduodate.</p> <p><strong>Informacija apie duomenis, jų blokavimas, i&scaron;taisymas ir likvidavimas</strong></p> <p>Pagal galiojančias įstatymų nuostatas jūs turite teisę bet kuriuo metu reikalauti informacijos apie savo archyvuotus asmens duomenis, jų &scaron;altinį ir gavėjus, taip pat apie jūsų duomenų tvarkymo tikslą. Taip pat galite turėti teisę reikalauti, kad jūsų duomenys būtų i&scaron;taisyti, užblokuoti arba panaikinti. Jei turite klausimų &scaron;ia tema ar kitų klausimų apie asmens duomenis, nedvejodami susisiekite su mumis bet kuriuo metu skyriuje "Pagal įstatymus reikalaujama informacija" nurodytu adresu.</p> <p><strong>Teisė reikalauti duomenų tvarkymo apribojimų</strong></p> <p>Jūs turite teisę reikalauti nustatyti apribojimus, susijusius su jūsų asmens duomenų tvarkymu. Norėdami tai padaryti, galite bet kada susisiekti su mumis skyriuje "Pagal įstatymus reikalaujama informacija" nurodytu adresu. Teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą taikoma &scaron;iais atvejais:</p> <ul> <li>Tuo atveju, jei turėtumėte užginčyti mūsų archyvuotų jūsų duomenų teisingumą, mums paprastai reikės &scaron;iek tiek laiko &scaron;iam teiginiui patikrinti. Kol vyksta &scaron;is tyrimas, jūs turite teisę reikalauti, kad mes apribotume jūsų asmens duomenų tvarkymą.</li> <li>Jei jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi / yra tvarkomi neteisėtai, jūs turite galimybę reikalauti apriboti jūsų duomenų tvarkymą, o ne reikalauti panaikinti &scaron;iuos duomenis.</li> <li>Jei mums nebereikia jūsų asmens duomenų ir jums jų reikia norint įgyvendinti, ginti ar reikalauti teisinių teisių, turite teisę reikalauti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą, o ne juos panaikinti.</li> <li>Jei parei&scaron;kėte prie&scaron;taravimą pagal BDAR 21 straipsnio 1 skirsnį, jūsų ir mūsų teisės turės būti pasvertos viena su kita. Kol nėra nustatyta, kieno interesai yra vir&scaron;esni, turite teisę reikalauti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą.</li> </ul> <p>Jei apribojote savo asmens duomenų tvarkymą, &scaron;ie duomenys, i&scaron;skyrus jų archyvavimą, gali būti tvarkomi tik gavus jūsų sutikimą arba reikalaujant, naudojantis ar ginant juridines teises, arba siekiant apsaugoti kitų fizinių ar juridinių asmenų teises, arba dėl svarbių vie&scaron;ojo intereso priežasčių, kurias nurodo Europos Sąjunga arba ES valstybė narė.</p> <ol start="3"> <li><strong> Duomenų apsaugos pareigūnas</strong></li> </ol> <p><strong>Duomenų apsaugos pareigūno, įgalioto pagal teisės aktus, paskyrimas</strong></p> <p>Savo įmonei esame paskyrę duomenų apsaugos pareigūną.</p> <p>Rolandas Kuru</p> <p>Telefonas: +49 781 9906310El. pa&scaron;tas: datenschutzbeauftragter@gutta.com</p> <ol start="4"> <li><strong> Duomenų įra&scaron;ymas mūsų svetainėje</strong></li> </ol> <p><strong>Slapukus</strong></p> <p>Kai kuriais atvejais mūsų svetainėje ir jos puslapiuose naudojami vadinamieji slapukai. Slapukai nedaro jokios žalos jūsų kompiuteriui ir juose nėra virusų. Slapukų tikslas yra padaryti mūsų svetainę patogesnę vartotojui, efektyvesnę ir saugesnę. Slapukai yra maži tekstiniai failai, kurie įra&scaron;omi į jūsų kompiuterį ir saugomi jūsų nar&scaron;yklėje.</p> <p>Dauguma mūsų naudojamų slapukų yra vadinamieji "seanso slapukai". Jie automati&scaron;kai i&scaron;trinami po to, kai i&scaron;einate i&scaron; mūsų svetainės. Kiti slapukai bus archyvuojami jūsų įrenginyje, kol juos i&scaron;trinsite. &Scaron;ie slapukai leidžia mums atpažinti jūsų nar&scaron;yklę, kai kitą kartą lankysitės mūsų svetainėje.</p> <p>Galite koreguoti savo nar&scaron;yklės nustatymus, kad įsitikintumėte, jog jums prane&scaron;ama kiekvieną kartą, kai slapukai įvedami, ir kad galėtumėte priimti slapukus tik konkrečiais atvejais arba pa&scaron;alinti slapukų priėmimą konkrečiose situacijose ar apskritai ir suaktyvinti automatinį slapukų i&scaron;trynimą, kai uždarote nar&scaron;yklę. Jei i&scaron;jungsite slapukus, &scaron;ios svetainės funkcijos gali būti ribotos.</p> <p>Slapukai, reikalingi elektroninių ry&scaron;ių operacijai atlikti arba tam tikroms funkcijoms, kurias norite naudoti, teikti (pvz., pirkinių krep&scaron;elio funkcijai), saugomi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą saugoti slapukus, kad būtų užtikrintas techni&scaron;kai be klaidų ir optimizuotas operatoriaus paslaugų teikimas. Jei kiti slapukai (pvz., slapukai, skirti jūsų nar&scaron;ymo įpročiams analizuoti) turėtų būti saugomi, &scaron;ioje duomenų apsaugos deklaracijoje jie aptariami atskirai.</p> <p><strong>Serverio žurnalo failai</strong></p> <p>&Scaron;ios svetainės ir jos puslapių teikėjas automati&scaron;kai renka ir saugo informaciją vadinamuosiuose serverio žurnalo failuose, kuriuos jūsų nar&scaron;yklė perduoda mums automati&scaron;kai. Informaciją sudaro:</p> <ul> <li>Naudojamos nar&scaron;yklės tipas ir versija</li> <li>Naudojama operacinė sistema</li> <li>Persiuntimo URL</li> <li>Prieigos kompiuterio pagrindinio kompiuterio pavadinimas</li> <li>Serverio užklausos laikas</li> <li>IP adresas</li> </ul> <p>&Scaron;ie duomenys nesujungiami su kitais duomenų &scaron;altiniais.</p> <p>&Scaron;ie duomenys registruojami remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą be techninių klaidų vaizduoti ir optimizuoti operatoriaus svetainę. Norint tai pasiekti, reikia įra&scaron;yti serverio žurnalo failus.</p> <p><strong>Kontaktinė forma</strong></p> <p>Jei pateiksite mums užklausas naudodami mūsų kontaktinę formą, kontaktinėje formoje pateiktą informaciją ir bet kokią joje pateiktą kontaktinę informaciją saugosime, kad galėtume tvarkyti jūsų užklausą ir tuo atveju, jei turėsime daugiau klausimų. Mes nesidalinsime &scaron;ia informacija be jūsų sutikimo.</p> <p>Taigi į kontaktinę formą įvesti duomenys tvarkomi tik remiantis jūsų sutikimu (BDAR 6 skyriaus 1 punkto a papunktis). Jūs turite teisę bet kuriuo metu at&scaron;aukti bet kokį sutikimą, kurį jau davėte mums. Norėdami tai padaryti, viskas, ką jums reikia padaryti, tai atsiųsti mums neoficialų prane&scaron;imą el. Pa&scaron;tu. Tai nedaro poveikio bet kokio duomenų rinkimo, kuris įvyko prie&scaron; jums at&scaron;aukiant, teisėtumui.</p> <p>Informacija, kurią įvedėte į kontaktinę formą, lieka su mumis tol, kol papra&scaron;ysite mūsų i&scaron;naikinti duomenis, at&scaron;auksite savo sutikimą archyvuoti duomenis arba jei nebeliks tikslo, kuriuo informacija archyvuojama (pvz., po to, kai baigsime savo atsakymą į jūsų užklausą). Tai nedaro poveikio jokioms privalomoms teisinėms nuostatoms, visų pirma saugojimo laikotarpiams.</p> <p><strong>Pra&scaron;ymas el. pa&scaron;tu, telefonu arba faksu</strong></p> <p>Jei susisieksite su mumis el. pa&scaron;tu, telefonu ar faksu, jūsų pra&scaron;ymas, įskaitant visus gautus asmens duomenis (vardą, pavardę, pra&scaron;ymą), bus saugomas ir tvarkomas jūsų pra&scaron;ymo apdorojimo tikslais. Mes neperduodame &scaron;ių duomenų be jūsų sutikimo.</p> <p>&Scaron;ių duomenų tvarkymas grindžiamas BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu, jei jūsų pra&scaron;ymas yra susijęs su sutarties vykdymu arba jei būtina imtis ikisutartinių priemonių. Visais kitais atvejais duomenų tvarkymas grindžiamas jūsų sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas) ir (arba) mūsų teisėtais interesais (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), nes turime teisėtą interesą veiksmingai tvarkyti mums adresuotas užklausas.</p> <p>Duomenys, kuriuos mums atsiuntėte per kontaktines užklausas, lieka su mumis tol, kol papra&scaron;ote i&scaron;trinti, at&scaron;aukti savo sutikimą dėl saugojimo arba duomenų saugojimo tikslas nustoja galioti (pvz., Įvykdžius jūsų užklausą). Privalomos įstatyminės nuostatos, visų pirma įstatymų nustatyti saugojimo laikotarpiai, lieka nepakitusios.</p> <ol start="5"> <li><strong> Analizės priemonės ir reklama</strong></li> </ol> <p><strong>"Google Analytics"</strong></p> <p>&Scaron;ioje svetainėje naudojamos žiniatinklio analizės paslaugos "Google Analytics" funkcijos. &Scaron;ios paslaugos teikėjas yra "Google Inc.", 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV.</p> <p>"Google Analytics" naudoja vadinamuosius slapukus. Slapukai yra tekstiniai failai, kurie yra saugomi jūsų kompiuteryje ir kurie leidžia analizuoti, kaip vartotojai naudojasi svetaine. Slapukų sugeneruota informacija apie jūsų naudojimąsi &scaron;ia svetaine paprastai perduodama į "Google" serverį Jungtinėse Amerikos Valstijose, kur ji saugoma.</p> <p>"Google Analytics" slapukų saugojimas ir &scaron;io analizės įrankio naudojimas grindžiamas BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. &Scaron;ios svetainės operatorius turi teisėtą interesą analizuoti vartotojo modelius, kad optimizuotų tiek internete siūlomas paslaugas, tiek operatoriaus reklaminę veiklą.</p> <p><strong>IP anonimizavimas</strong></p> <p>&Scaron;ioje svetainėje suaktyvinome IP anonimizavimo funkciją. Todėl "Google" sutrumpins jūsų IP adresą Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose valstybėse, kurios ratifikavo Europos ekonominės erdvės konvenciją prie&scaron; ją perduodant Jungtinėms Valstijoms. Visas IP adresas bus perduotas į vieną i&scaron; "Google" serverių Jungtinėse Valstijose ir ten sutrumpintas tik i&scaron;imtiniais atvejais. &Scaron;ios svetainės operatoriaus vardu "Google" naudos &scaron;ią informaciją, kad i&scaron;analizuotų jūsų naudojimąsi &scaron;ia svetaine, kad sukurtų ataskaitas apie svetainės veiklą ir teiktų kitas paslaugas &scaron;ios svetainės operatoriui, susijusias su svetainės ir interneto naudojimu. IP adresas, perduotas kartu su "Google Analytics" i&scaron; jūsų nar&scaron;yklės, negali būti sujungtas su kitais "Google" turimais duomenimis.</p> <p><strong>Nar&scaron;yklės papildinys</strong></p> <p>Jūs turite galimybę užkirsti kelią slapukų archyvavimui, atlikdami atitinkamus savo nar&scaron;yklės programinės įrangos nustatymų pakeitimus. Tačiau turime atkreipti dėmesį į tai, kad tokiu atveju gali būti, kad negalėsite naudotis visomis &scaron;ios svetainės funkcijomis iki galo. Be to, turite galimybę neleisti "Google" įra&scaron;yti slapuko sugeneruotų duomenų, susijusių su jūsų naudojimusi svetaine (įskaitant jūsų IP adresą), taip pat neleisti "Google" tvarkyti &scaron;ių duomenų, atsisiųsdami ir įdiegdami nar&scaron;yklės papildinį, kurį galite rasti &scaron;ioje nuorodoje: <a href="https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en">https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en</a>.</p> <p><strong>Prie&scaron;taravimas dėl duomenų įra&scaron;ymo</strong></p> <p>Turite galimybę neleisti "Google Analytics" įra&scaron;yti jūsų duomenų spustelėdami &scaron;ią nuorodą. Dėl to bus įdėtas atsisakymo slapukas, kuris neleidžia įra&scaron;yti jūsų duomenų būsimų apsilankymų &scaron;ioje svetainėje metu: "Google Analytics" i&scaron;jungimas.</p> <p>Daugiau informacijos apie tai, kaip "Google Analytics" tvarko naudotojų duomenis, rasite "Google" duomenų privatumo deklaracijoje adresu: <a href="https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de">https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en</a>.</p> <p><strong>Sutarties duomenų tvarkymas</strong></p> <p>Įvykdėme sutartį su "Google" dėl duomenų apdorojimo ir, naudodami "Google Analytics", visapusi&scaron;kai įgyvendiname griežtas Vokietijos duomenų apsaugos agentūrų nuostatas.</p> <p><strong>"Google Analytics" pateikti demografiniai parametrai</strong></p> <p>&Scaron;ioje svetainėje naudojama "Google Analytics" teikiama funkcija "demografiniai parametrai". Tai leidžia generuoti ataskaitas, kuriose pateikiama informacija apie svetainės lankytojų amžių, lytį ir interesus. &Scaron;ios informacijos &scaron;altiniai yra "Google" reklama, susijusi su interesais, taip pat lankytojų duomenys, gauti i&scaron; trečiųjų &scaron;alių teikėjų. &Scaron;ie duomenys negali būti priskirti konkrečiam asmeniui. Turite galimybę bet kuriuo metu i&scaron;jungti &scaron;ią funkciją atlikdami atitinkamus reklamos nustatymų pakeitimus "Google" paskyroje arba galite apskritai uždrausti "Google Analytics" įra&scaron;yti jūsų duomenis, kaip paai&scaron;kinta skyriuje "Prie&scaron;taravimas duomenų įra&scaron;ymui".</p> <ol start="6"> <li><strong> Papildiniai ir įrankiai</strong></li> </ol> <p><strong>"YouTube" su i&scaron;plėstiniu duomenų apsaugos integravimu</strong></p> <p>Mūsų svetainėje naudojami "YouTube" platformos papildiniai, kuriuos valdo "YouTube, LLC", 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, JAV.</p> <p>"YouTube" naudojame i&scaron;plėstiniu duomenų apsaugos režimu. Pasak "YouTube", &scaron;is režimas užtikrina, kad "YouTube" nesaugo jokios informacijos apie &scaron;ios svetainės lankytojus prie&scaron; jiems žiūrint vaizdo įra&scaron;ą. Nepaisant to, tai nebūtinai rei&scaron;kia, kad dėl i&scaron;plėsto duomenų apsaugos režimo galima atmesti dalijimosi duomenimis su "YouTube" partneriais galimybę. Pavyzdžiui, neatsižvelgiant į tai, ar žiūrite vaizdo įra&scaron;ą, "YouTube" visada užmegs ry&scaron;į su "Google DoubleClick" tinklu.</p> <p>Kai tik pradėsite leisti "YouTube" vaizdo įra&scaron;ą mūsų svetainėje, bus užmegztas ry&scaron;ys su "YouTube" serveriais. Todėl "YouTube" serveriui bus prane&scaron;ta, kuriame i&scaron; mūsų puslapių lankėtės. Jei esate prisijungę prie "YouTube" paskyros, kai lankotės mūsų svetainėje, leidžiate "YouTube" tiesiogiai priskirti jūsų nar&scaron;ymo modelius jūsų asmeniniam profiliui. Turite galimybę to i&scaron;vengti atsijungdami nuo "YouTube" paskyros.</p> <p>Be to, kai pradėsite leisti vaizdo įra&scaron;ą, "YouTube" galės į jūsų įrenginį įdėti įvairius slapukus. &Scaron;ių slapukų pagalba "YouTube" galės gauti informacijos apie mūsų svetainės lankytoją. Be kitų dalykų, &scaron;i informacija bus naudojama vaizdo įra&scaron;ų statistikai generuoti, siekiant pagerinti svetainės patogumą vartotojui ir užkirsti kelią bandymams sukčiauti. &Scaron;ie slapukai liks jūsų įrenginyje, kol juos i&scaron;trinsite.</p> <p>Tam tikromis aplinkybėmis papildomos duomenų apdorojimo operacijos gali būti suaktyvintos pradėjus leisti "YouTube" vaizdo įra&scaron;ą, kurio mes negalime kontroliuoti.</p> <p>"YouTube" naudojimas grindžiamas mūsų noru patraukliai pateikti savo internetinį turinį. Pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą tai yra teisėtas interesas.</p> <p>Daugiau informacijos apie tai, kaip "YouTube" tvarko naudotojų duomenis, rasite "YouTube" duomenų privatumo politikoje skiltyje: <a href="https://policies.google.com/privacy?hl=en">https://policies.google.com/privacy?hl=en</a>.</p> <p><strong>"Google" žemėlapiai</strong></p> <p>Per API &scaron;i svetainė naudoja žemėlapių sudarymo paslaugą "Google Maps". Teikėjas yra "Google Inc.", 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV.</p> <p>Kad būtų galima naudoti "Google" žemėlapių funkcijas, turi būti i&scaron;saugotas jūsų IP adresas. Paprastai &scaron;i informacija perkeliama į vieną i&scaron; "Google" serverių JAV, kur ji archyvuojama. &Scaron;ios svetainės operatorius nekontroliuoja duomenų perdavimo.</p> <p>Mes naudojame "Google" žemėlapius, kad patraukliai pateiktume savo internetinį turinį ir kad būtų lengva rasti mūsų svetainėje nurodytas vietas. Tai yra teisėtas interesas, kaip apibrėžta BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkte.</p> <p>Jei reikia daugiau informacijos apie naudotojų duomenų tvarkymą, peržiūrėkite "Google" duomenų privatumo deklaraciją skiltyje: <a href="https://policies.google.com/privacy?hl=en">https://policies.google.com/privacy?hl=en</a>.</p>